وبینار
مجید مبلغی

وبینار

در این بخش دانش پذیران در کلاس های بر خط حضور خواهند داشت

مجامع عمومی تعاونی

مجامع عمومی تعاونی

مدرس : آقای الیاس اروانه

نحوه آموزش : مجازی

مدت کل دوره :   223 دقیقه

آزمون: دارد

گواهینامه پایان دوره : دارد

حداقل نمره قبولی :12

هزینه برگزاری دوره : 000ر95 تومان

هزینه صدور و ارسال گواهینامه: 000ر35 تومان

جمع کل هزینه : 000ر130 تومان

اطلاعات بیشتر


عضو و سرمایه در تعاونی

عضو و سرمایه در تعاونی

مدرس : آقای الیاس اروانه

نحوه آموزش : مجازی

مدت کل دوره : 30 دقیقه

آزمون: دارد

گواهینامه پایان دوره : دارد

حداقل نمره قبولی :12

هزینه برگزاری دوره : 000ر30تومان

هزینه صدور و ارسال گواهینامه: 000ر35 تومان

جمع کل هزینه :000ر65تومان

اطلاعات بیشتر


مدیریت تعاونی

مدیریت تعاونی

مدرس : آقای حبرئیل رضایی نسب

نحوه آموزش : مجازی

مدت کل دوره :  413 دقیقه

آزمون: دارد

گواهینامه پایان دوره : دارد

حداقل نمره قبولی :12

هزینه برگزاری دوره : 000ر115 تومان

هزینه صدور و ارسال گواهینامه: 000ر35 تومان

جمع کل هزینه : 000ر150 تومان

اطلاعات بیشتر

تحقیقات بازاریابی در تعاونی

تحقیقات بازاریابی در تعاونی

مدرس : آقای علیرضا حاتمی

نحوه آموزش : مجازی

مدت کل دوره :  140دقیقه

آزمون: دارد

گواهینامه پایان دوره : دارد

حداقل نمره قبولی :12

هزینه برگزاری دوره : 000ر50 تومان

هزینه صدور و ارسال گواهینامه: 000ر35 تومان

جمع کل هزینه : 000ر85 تومان

اطلاعات بیشتر

قوانین و مقررات مالیاتی تعاونی ها و تنظیم اظهار نامه

قوانین و مقررات مالیاتی تعاونی ها و تنظیم اظهار نامه

مدرس : آقای مهدی مرادی

نحوه آموزش : مجازی

مدت کل دوره :  48دقیقه

آزمون: دارد

گواهینامه پایان دوره : دارد

حداقل نمره قبولی :12

هزینه برگزاری دوره : 000ر40 تومان

هزینه صدور و ارسال گواهینامه: 000ر35 تومان

جمع کل هزینه : 000ر75 تومان

اطلاعات بیشتر


آنچه هیات موسس تعاونی باید بداند

آنچه هیات موسس تعاونی باید بداند

مدرس : آقای مهدی مرادی

نحوه آموزش : مجازی

مدت کل دوره :176 دقیقه

آزمون: دارد

گواهینامه پایان دوره : دارد

حداقل نمره قبولی :12

هزینه برگزاری دوره : 000,80 تومان

هزینه صدور و ارسال گواهینامه: 35,000 تومان

جمع کل هزینه : 000, 115 تومان

اطلاعات بیشتر